بخش سوم مقاله “نقد و شرح قصاید خاقانی…”

استاندارد

بخش سوم  و پایانی مقاله من با عنوان:

نقد و شرح قصايد خاقاني و پاسخ به استعلامات و ابهامات استاد استعلامي

منتشر شد

کتاب ماه ادبیات شماره 81، پیاپی 195، دی 1392

صفحات 38 تا 60

کتاب ماه ادبیات ۸۱متن مقاله را در اینجا ببینید.