معرفی نقد صیرفیان در نشست صمیمانه میراث مکتوب

استاندارد

نقد صیرفیان

سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب – سی و یکمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ظهر امروز ۲۸ مرداد، در این مرکز برگزار شد. دکتر مهدی محقق، دکتر عباس ماهیار، منوچهر صدوقی سها، دکتر محمدرضا ترکی، استاد عبدالحسن بصیره، دکتر محمود جعفری دهقی، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر ابوالقاسم امامی، استاد محمد روشن، دکتر توفیق سبحانی، دکتر نصرالله صالحی، سید سعید میرمحمدصادق، سعید شفیعیون، فزراد ضیایی حبیب آبادی، علی اصغر محمدخانی، سید عبدالرضا موسوی طبری، افشین داورپناه  و … از حاضران در این دیدار دوستانه بودند.

در این مراسم دکتر محمدرضا ترکی دربارۀ کتاب نقد صیرفیان (فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر)، دکتر محسن معینی دربارۀ کتاب دستور سخن و امیراسماعیل آذر دربارۀ دو کتاب الهی نامۀ عطار در نظریۀ معناشناسی آلژیر گرمس و شکل شناسی ژرار ژنت و نظریه های پسا استعماری با نگرش به «غرب زدگی» جلال آل احمد برای حاضران سخن گفتند.

گزارش این نشست را در اینجا ببینید.