بخش سوم مقاله “نقد و شرح قصاید خاقانی…”

استاندارد

بخش سوم  و پایانی مقاله من با عنوان:

نقد و شرح قصايد خاقاني و پاسخ به استعلامات و ابهامات استاد استعلامي

منتشر شد

کتاب ماه ادبیات شماره 81، پیاپی 195، دی 1392

صفحات 38 تا 60

کتاب ماه ادبیات ۸۱متن مقاله را در اینجا ببینید.

بخش دوم مقاله “نقد و شرح قصاید خاقانی…”

استاندارد

مقاله من با عنوان:

در حاشیه نقد و شرح قصاید خاقانی و پاسخ به ابهامات و استعلامات استاد استعلامی (بخش دوم)

منتشر شد.

کتاب ماه ادبیات شماره 194 (آذر 1392)

متن مقاله را در اینجا می توانید مطالعه فرمایید.

کتاب ماه 80 ادبیات

بخش اول مقاله “نقد و شرح قصاید خاقانی…”

استاندارد

مقاله من با عنوان:

در حاشیه نقد و شرح قصاید خاقانی و پاسخ به ابهامات و استعلامات استاد استعلامی (بخش نخست)

منتشر شد.

کتاب ماه ادبیات شماره 193 (آبان 1392)

متن مقاله را در اینجا می توانید مطالعه فرمایید.

 

کتاب ماه ادبیات

این مقاله دارای سه بخش است.